CONDICIONS XERAIS DE CONTRATACION

Introdución

Este documento contractual rexerá as Condicións Xerais de contratación na compra de bens que poidan deteriorarse ou caducar rapidamente (en diante, «Condicións») a través do sitio web lagareiras.com, propiedade de O LAGAR EN EIRAS, S.L. baixo a marca comercial de O LAGAR EN EIRAS, en diante, PRESTADOR, cuxos datos de contacto tamén aparecen no Aviso Legal deste sitio web.

Estas Condicións permanecerán publicadas no sitio web a disposición do USUARIO para reproducilas e gardalas como confirmación do contrato, podendo ser modificadas en calquera momento polo PRESTADOR. É responsabilidade do USUARIO lelas periodicamente, xa que serán aplicables aquelas que estean vixentes no momento da realización de pedidos.

Os contratos non estarán suxeitos a ningunha formalidade salvo os casos expresamente indicados nos Códigos Civís e de Comercio e nesta ou outras leis especiais.
A aceptación deste documento supón que o USUARIO:

  • Leu, entende e comprende o aquí exposto.
  • É unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
  • Asume todas as obrigas aquí dispostas.

Estas condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web do PRESTADOR.

O PRESTADOR informa que o comercio é responsable e coñece a lexislación vixente dos países aos que envía os produtos e resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que iso poida afectar aos bens ou promocións que foron adquiridos previamente á modificación.

Identidade das partes contratantes

Por un lado, o PRESTADOR dos alimentos contratados polo USUARIO é O LAGAR EN EIRAS, S.L., con domicilio social PICONS DE ARRIBA, EIRAS 12 , 36760 O ROSAL (PONTEVEDRA), NIF B94149960 e con teléfono de atención ao cliente/USUARIO 986620053.

E doutro, o USUARIO, é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao PRESTADOR.

Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda nacida entre o PRESTADOR e o USUARIO no momento en que este acepta durante o proceso de contratación en liña a casa correspondente.

A relación contractual de compravenda implica a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun produto alimentario determinado.

Procedemento de contratación

O USUARIO, para poder acceder aos produtos ofrecidos polo PRESTADOR, deberá ser maior de idade. É opcional darse de alta a través do sitio web mediante a creación dunha conta de usuario. Polo tanto, o USUARIO deberá proporcionar de xeito libre e voluntario os datos persoais que serán requiridos, os cales serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), relativa á protección de datos de carácter persoal e detallada no Aviso legal e na Política de privacidade deste sitio web.

O USUARIO seleccionará un nome de usuario e un contrasinal, comprometéndose a facer un uso dilixente destes e a non poñelos a disposición de terceiros, así como a comunicar ao PRESTADOR a perda ou roubo destes ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de maneira que este proceda ao bloqueo inmediato.

Una vez que foi creada a conta de usuario, infórmase de que de conformidade co que esixe o artigo 27 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

1. Cláusulas xerais de contratación.
2. Envío e entrega de pedidos.
3. Dereito de desistencia.
4. Reclamacións e resolución de litixios en liña.
5. Forza maior.
6. Competencia.
7. Xeneralidades da oferta.
8. Prezo e prazo de validez da oferta.
9. Gastos de transporte.
10. Forma de pagamento, gastos e descontos.
11. Proceso de compra.
12. Disociación e suspensión ou rescisión do contrato.
13. Lei aplicable e xurisdición.

1. CLÁUSULAS XERAIS DE CONTRATACIÓN

Agás estipulación particular por escrito, a realización dun pedido ao PRESTADOR suporá a aceptación por parte do USUARIO destas condicións legais. Ningunha estipulación feita polo USUARIO poderá diferir das do PRESTADOR se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito por PRESTADOR.

2. ENVÍO E ENTREGA DE PEDIDOS

O prazo de entrega estará comprendido entre 1 e 2 días laborables. Enténdese este termo sempre que se confirmase a dispoñibilidade da mercancía e comprobase o pagamento completo do pedido.

No caso de que o PRESTADOR non realizase a entrega da mercancía, transcorridos 15 días naturais desde a data de entrega pactada, por falta de dispoñibilidade do produto ou servizo, o USUARIO deberá ser informado e quedará lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devolución do importe total pagado sen ningún custo, e sen que por iso se derive ningunha responsabilidade por danos e perdas imputable ao PRESTADOR.

En caso de demora inxustificada por parte do PRESTADOR respecto á devolución do importe total, o USUARIO poderá reclamar que se lle pague o dobre da cantidade debida, sen prexuízo do seu dereito a ser indemnizado polos danos e perdas sufridos no que excedan da devandita cantidade.

O PRESTADOR non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo USUARIO falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos á disposición do USUARIO e este, ou o delegado deste, asinase o documento de recepción da entrega.

Corresponde ao USUARIO verificar os produtos á recepción e expoñer todas as excepcións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción da entrega.

3. DEREITO DE DESISTENCIA

Os alimentos que se ofrecen son perecedoiros, é dicir, poden caducar ou deteriorarse nun curto período de tempo. Este tipo de subministro de bens está exento de devolución, segundo a alínea d) do artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo.

En calquera caso, ofrécese ao USUARIO a posibilidade de reclamar os posibles vicios ou defectos que presente o pedido nun prazo de 24 horas desde a entrega, tanto en modo en liña como fóra de liña, e, se se considera, realizar a devolución.

Todas as devolucións deberanse comunicar ao PRESTADOR, por correo electrónico a lagareiras@lagareiras.com, indicando o número de factura ou o pedido correspondente. Unha vez o USUARIO recibise o número de devolución, fará chegar o produto ao PRESTADOR, indicando este número na carta de envío e facéndose cargo dos gastos de transporte, no domicilio de O LAGAR EN EIRAS, S.L., PICONS DE ARRIBA, EIRAS 12 , 36760 O ROSAL (PONTEVEDRA)

Despois de analizar o caso, se o PRESTADOR considera que o produto non cumpría as condicións de venda, nun prazo de 48 horas informará ao USUARIO do importe e as condicións do seu reembolso.

4. RECLAMACIÓNS E RESOLUCIÓN DE LITIXIOS EN LIÑA

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será atendida canto antes, podéndose realizar nos seguintes enderezos de contacto:

Postal: O LAGAR EN EIRAS, S.L., PICONS DE ARRIBA, EIRAS 12 , 36760 O ROSAL (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986620053
Correo electrónico: lagareiras@lagareiras.com

Resolución de litixios en liña (Online Dispute Resolution)

Conforme o Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de litixios en liña entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos os dous. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito.

Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORZA MAIOR

As partes non incorrerán en responsabilidade ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obriga demorarase ata o cesamento do caso de forza maior.

6. COMPETENCIA

O USUARIO non poderá ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigas contratados na venda.

Se algunha estipulación destas condicións se considerase nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectados de ningunha maneira, nin sufrirán modificación de ningún modo.

O USUARIO declara que leu, coñece e acepta as presentes Condicións en toda a súa extensión.

7. XENERALIDADES DA OFERTA

Todas as vendas e entregas efectuadas polo PRESTADOR entenderanse sometidas ás presentes Condicións.

Ningunha modificación, alteración ou pacto contrario á Proposta Comercial de O LAGAR EN EIRAS, S.L. ou aquí estipulado terá efecto, agás pacto expreso por escrito asinado polo PRESTADOR, neste caso, estes pactos particulares prevalecerán.

O PRESTADOR resérvase o dereito de modificar as súas especificacións relativas á información subministrada na súa publicidade, ata que non afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificacións terán tamén validez no caso de que, por calquera causa, se vise afectada a posibilidade de subministro dos produtos ofrecidos.

8. PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA

Os prezos indicados para cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que poidan ser aplicables. Estes prezos, a non ser que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío, manipulación, envoltorio, seguro de envíos ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto adquirido.

Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O USUARIO asume que a valoración económica dalgúns dos produtos poderá variar en tempo real.

Antes de realizar a compra, o USUARIO poderá comprobar en liña todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte, cargos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden cambiar diariamente mentres non se realice o pedido.

Unha vez realizado o pedido, os prezos manteranse tanto se hai dispoñibilidade de produtos como se non.

Todo pagamento realizado ao PRESTADOR implica a emisión dun ticket. Si o USUARIO necesita de unha factura, so ten que solicitala no momento da recollida do pedido.

Para calquera información sobre o pedido, o USUARIO poderá contactar a través do teléfono de atención ao cliente do PRESTADOR 986620053 ou mediante correo electrónico ao enderezo lagareiras@lagareiras.com.

9. GASTOS DE TRANSPORTE

Os prezos non inclúen gastos de envío nin prestacións complementarias, salvo acordo expreso por escrito en contrario.

Os alimentos recolleranse en tenda e a recollida será a cargo do USUARIO.

10. FORMAS DE PAGAMENTO, CARGOS E DESCONTOS

O PRESTADOR é responsable das transaccións económicas e permite as seguintes formas para efectuar o pagamento dun pedido:

  • Contra reembolso
  • Tarxeta de crédito

Medidas de seguridade

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, como SSL, datos introducidos nunha páxina segura, devasas, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co fin de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para alcanzar estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para os efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

O PRESTADOR comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ou sexa considerada ilegal polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquirente, que poida ou teña o potencial de prexudicar a boa vontade destes ou influír de maneira negativa neles.

As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou a oferta dun produto ou servizo que non cumpra todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante ou Titular da tarxeta ou tarxetas.

11. PROCESO DE COMPRA

Calquera produto do catálogo pódese engadir á cesta. Nesta, só se observarán os artigos, a cantidade, o prezo e o importe total. Unha vez gardada a cesta procederase a calcular os impostos.

As cestas non teñen ningunha vinculación administrativa, só é un apartado onde se pode simular un orzamento sen ningún compromiso por ambas as partes.

Desde a cesta pódese facer un pedido seguindo os seguintes pasos para a súa correcta formalización:

1. – Comprobación dos datos: nome, apelidos, teléfono, dirección de correo electrónico, data e hora da reserva.
3. – Selección da forma de pagamento.
4. – Realizar o pedido (reserva). Non se cobra nese momento. Tokenizanse os datos da tarxeta para cancelar ou proceder co pago o día da reserva.

12. DISOCIACIÓN E SUSPENSIÓN OU RESCISIÓN DO CONTRATO

Se calquera destes termos e condicións se considerase ilegal, nulo ou por calquera razón inaplicable, esta condición considerarase separable e non afectará a validez e aplicabilidade de ningunha das condicións restantes.

O LAGAR EN EIRAS poderá, sen previo aviso, suspender ou terminar o acceso do USUARIO aos seus servizos de e-commerce, total ou parcialmente, por calquera motivo válido, incluído, sen limitación, cando o USUARIO non cumpra ou siga calquera das obrigas establecidas neste documento ou calquera disposición legal, licenza, regulamento, directiva, código de prácticas ou políticas de uso aplicables.

Cando O LAGAR EN EIRAS exerza calquera dos seus dereitos ou facultades baixo esta Cláusula, este exercicio non prexudicará nin afectará o exercicio de calquera outro dereito, facultade ou recurso que poida estar a disposición da O LAGAR EN EIRAS.

13. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. O PRESTADOR e o USUARIO acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións dos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO.

No caso de que o USUARIO estea domiciliado fóra de España, o PRESTADOR e o USUARIO renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose ao Organismo de resolución de litixios que actuará como intermediario entre ambos de acordo co Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza. Para máis información, consulte a cláusula «4. RECLAMACIÓNS E RESOLUCIÓN DE LITIXIOS EN LIÑA» destas Condicións.