DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: o titular de www.lagareiras.com. é O LAGAR EN EIRAS, S.L. (en diante o PRESTADOR), con CIF B94149960  e domicilio a estes efectos en PICONS DE ARRIBA, Nº 12 – EIRAS, O ROSAL, con correo electrónico de contacto: lagareiras@lagareiras.com

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal do PRESTADOR atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

www.lagareiras.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes ao PRESTADOR aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o PRESTADOR ofrece a través da súa páxina Web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso, o PRESTADOR resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servizos ou contidos, así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Do mesmo xeito o PRESTADOR resérvase o dereito para modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web www.lagareiras.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade do PRESTADOR, co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non enchemento dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

O PRESTADOR cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

O PRESTADOR adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente clausula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

O PRESTADOR como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

O PRESTADOR garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que o PRESTADOR poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Ud. presta o seu consentimento

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección lagareiras@lagareiras.com

USO DE COOKIES

Advírtese ao USUARIO que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos de texto que se instalan no navegador do computador do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena no mesmo, coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos USUARIOS que se rexistraron previamente e o acceso ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Pódense utilizar tamén para medir a audiencia, parámetros do tráfico e navegación, tempo de sesión, e/ou controlar o progreso e número de entradas. O PRESTADOR procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obter o consentimento do USUARIO para a instalación de cookies que o requiran. Con todo, o anterior, deberá terse en conta que, de conformidade coa lei, entenderase que (i) o USUARIO deu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador deshabilitando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii)que o referido consentimento non será preciso para a instalación daquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo USUARIO (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio web non estean relacionadas co PRESTADOR. Iso débese a que algunhas páxinas do sitio web teñen inserido contido procedente de webs de terceiras partes (por exemplo un vídeo de YouTube).

Debido a que o referido contido procede doutra web, o PRESTADOR non controla a configuración de ditas cookies. Se vostede quere cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, deberá consultar os sitios web de ditas terceiras partes para obter información.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O PRESTADOR por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina Web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño..), quedando expresamente prohibidas a súa reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina Web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do PRESTADOR.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e Industrial titularidade do PRESTADOR. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado na páxina Web.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PRESTADOR non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a trasmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Deficiencias do servizo, das redes de comunicación, dos problemas resultantes do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poden producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do USUARIO, aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no computador do USUARIO utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivados por causas alleas ao PRESTADOR; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio web e das informacións e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos USUARIOS

MODIFICACIÓNS

O PRESTADOR resérvase o dereito para efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

LIGAZÓNS

No caso de que en www.lagareiras.com dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, o PRESTADOR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contido. Baixo ningunha circunstancia, o PRESTADOR asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

O PRESTADOR resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO ante calquera indicio de utilización fraudulenta dos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES

O PRESTADOR perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poden corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

O PRESTADOR poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

A relación entre o PRESTADOR e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.